DOPRAVA ZDARMA

food mystery box   |   mesačné predplatné

DOPRAVA ZDARMA

food mystery box
mesačné predplatné

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode www.BOXITO.sk

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1 Predávajúci a zákazník sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe z mluvné strany.

2. VYMEDZENIE POJMOV

2.1. Predávajúcim sa rozumie: Lenka Madlenová, (www.boxito.sk), miesto podnikania: Horné Breziny 19, 962 61 Breziny – Dobrá Niva, IČO: 51 726 602, DIČ: 1083473633, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Zvolen, č. živnostenského registra 670-27664. 2.2. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej údaje sú uvedené v objednávke. 2.3. Tovarom sa rozumejú hnuteľné veci ponúkané predávajúcim na predaj podľa ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.boxito.sk. 2.4. Objednávkou sa rozumie formulár nachádzajúci sa na internetovej stránke predávajúceho www.boxito.sk vygenerovaný elektronickým systémom.2.5. E-mailom predávajúceho sa rozumie: boxito@boxito.sk, tel.: +421 905968699. 2.6. E-mailom kupujúceho sa rozumie e-mailová adresa uvedená v objednávke kupujúceho. 2.7. Poštovou adresou predávajúceho sa rozumie adresa: Lenka Madlenová, Horné Breziny 19, 962 61 Dobrá Niva. 2.8. Zákonom sa rozumie zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpnou zmluvou sa rozumie „Zmluva uzatvorená na diaľku“ podľa §2 ods. 1 zákona, ktorú uzaviera predávajúci a kupujúci. Všetky ostatné náležitosti a povinnosti vyplývajúce z realizácie zásielkového predaja sú uvedené nižšie a riadia sa povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona. 3.2. Objednávky podané prostredníctvom tejto internetovej predajne sú považované za záväzné. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnený formulár (predpísané údaje a náležitosti). Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom a týmito VOP. 3.3. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru, a to zaslaním potvrdenia kupujúcemu na ním uvedenú e-mailovú adresu uvedenú v objednávke do 10 dní od doručenia objednávky (ďalej aj ako „potvrdenie objednávky“). Obsahom záväznej akceptácie objednávky bude uvedenie špecifikácie tovaru, ceny tovaru a termínu dodania. V prípade zistenia vyššej ceny objednaného tovaru ako bola cena uvedená v ponuke tovaru, má predávajúci povinnosť vyžiadať od kupujúceho súhlas so zmenou ceny. Automatická odpoveď o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, sa nepovažuje za potvrdenie objednávky. Akékoľvek dodatočné zmeny týkajúce sa objednávky sú kupujúci a predávajúci povinní oznámiť druhej zmluvnej strane písomnou formou e-mailom alebo doporučenou zásielkou odoslanou poštou. 3.4. Ak potvrdenie objednávky nebude kupujúcemu doručené do 10 dní a ak kupujúci má záujem o tovar predávajúceho, kupujúci si skontroluje, či v objednávke uviedol správny e-mail alebo môže kontaktovať predávajúceho na e-maile predávajúceho alebo telefonicky. 3.5. Ak si kupujúci objedná ďalší tovar po uzatvorení kúpnej zmluvy, považuje sa to za novú objednávku. 3.6. Ak v objednávke kupujúci uviedol podmienky, ktoré sú v rozpore s týmito VOP, nečinnosť na strane predávajúceho vzniesť protest proti takýmto podmienkam neznamená, že ich schválil a tieto VOP ostávajú aj v takom prípade záväzné, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3.7. Ak v objednávke kupujúci neuvedie všetky požadované údaje a predávajúci vyzve kupujúceho k ich doplneniu, je kupujúci povinný požadované údaje doplniť. V inom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

4. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

4.1. Predávajúci je povinný: a) na základe objednávky kupujúceho a v súlade s potvrdením objednávky dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a v dohodnutom termíne, bežnej kvalite a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal požiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, c) dodržiavať pri predaji tovaru podmienky skladovania určené výrobcom tak, aby nedošlo k ich znehodnoteniu, d) zabezpečiť predaj tovaru spôsobom, ktorý umožňuje jeho riadne a bezpečné použitie, e) spolu s tovarom odovzdať kupujúcemu v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. návod na použitie). 4.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar. 4.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku a odstúpiť od zmluvy, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru alebo zmeny ceny dodávateľa nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo za dohodnutú kúpnu cenu, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky a odstúpení od zmluvy bude kupujúci informovaný e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti je predávajúci povinný vrátiť ju kupujúcemu na účet oznámený kupujúcim alebo na účet, z ktorého boli finančné prostriedky platené alebo poštovou poukážkou, v lehote do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. 4.4. Kupujúci je povinný: a) tovar dodaný na základe uzatvorenej zmluvy predávajúceho prevziať, b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu dohodnutým spôsobom a v dohodnutej lehote splatnosti, c) nepoškodzovať dobré obchodné meno a dobrú povesť predávajúceho, d) v dodacom liste svojim podpisom alebo podpisom poverenej osoby potvrdiť prevzatie tovaru, ak súčasťou dodávky je aj dodací list. 4.5. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1. Dodacie podmienky tovaru budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností realizované v čo najkratšom čase. Predávajúci oznámi termín dodania objednaného tovaru v potvrdení objednávky. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota dodania tovaru sa predlžuje o čas: a) celozávodnej dovolenky výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa tovaru, b) prerušenia výroby tovaru výrobcom, prerušenia výkonu práce dovozcom alebo dodávateľom, c) omeškania výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa s dodaním tovaru predávajúcemu. 5.2. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby sa v oznámenom čase dodania tovaru na mieste odberu nachádzal kupujúci alebo iná osoba oprávnená prevziať tovar. Kupujúci je povinný prevziať tovar na tomto mieste. 5.3. Tovar sa považuje za dodaný kupujúcemu okamihom prevzatia všetkých častí tovaru kupujúcim alebo inou osobou nachádzajúcou sa v mieste odberu poverenou prevziať tovar alebo odmietnutím prevzatia tovaru. Tretia osoba musí byť kupujúcim splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a je povinná predložiť originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. 5.4. Predávajúci je oprávnený odovzdanie tovaru odoprieť do doby zaplatenia kúpnej ceny. 5.5. Súčasťou dodávky plnenia nie je inštalácia tovaru. Dopravu na adresu miesta odberu zaisťuje vždy predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na použitie výrobku a záručný list (za záručný list sa považuje aj daňový doklad). 5.6. Predávajúci zaisťuje rozvoz tovaru po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru platí predávajúci. 5.7. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ako aj jeho obal a vykonať prehliadku tovaru hneď po jeho prevzatí. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu alebo dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí predávajúci alebo dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu si kupujúci môže uplatniť nároky vyplývajúce z vád tovaru, za ktoré zodpovedá predávajúci, a predávajúci je povinný odstrániť vady tovaru alebo poskytnúť kupujúcemu zľavu z kúpnej ceny tovaru alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar, vždy podľa povahy vady a v súlade s týmito VOP. Pri porušení tejto povinnosti si môže

kupujúci uplatniť nároky z neskôr zistených vád len v prípade, ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru. 5.8. Náklady za dodanie tovaru znáša kupujúci v celom rozsahu.

6. KÚPNA CENA

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve. 6.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny výšky daní alebo zavedenia novej dane, dovoznej prirážky alebo cla. 6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu v súlade s kúpnou zmluvou, bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho v lehote do 3 dní po potvrdení objednávky. 6.4. Pri platení kúpnej ceny bezhotovostným prevodom sa za deň zaplatenia považuje deň pripísania kúpnej ceny v dohodnutej výške na účet predávajúceho. 6.5. Pri omeškaní kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. 6.6 Ceny uvedené e-shope www.boxito.sk platia pre nákup produktov prostredníctvom Online obchodu. Cena platí pre samotný tovar a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise tovaru. Všetky ceny sú zmluvné a konečné a uvedené s DPH. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

7. NADOBUDNUTNIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením dohodnutej kúpnej ceny. 7.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom jeho prevzatia od predávajúceho.

8. PLATOBNÉ PODMIENKY

Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť prostredníctvom platobnej brány GOPAY (Okamžitá platba, Platba kartou, Platba prevodom). Schválené a regulované Českou národnou bankou a Ministerstvom financií ČR. Objednávka bude nasledujúce dni overená pre prípad momentálnej nedostupnosti tovaru.

9. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

9.1.1. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom, a to do 14 dní od kúpy pokiaľ v tejto lehote nebol tovar odoslaný predávajúcim, môže od zmluvy odstúpiť kedykoľvek.

9.1.2. V prípade odstúpenia predávajúci vráti kupujúcemu plnú sumu, pokiaľ však kupujúcemu bol už odoslaný tovar, kupujúci vrátenú čiastku zníži o bežnú cenu tohto tovaru. Ak bude bežná cena tovaru vyššia alebo rovnaká ako uhradená suma, uhradená suma sa nevracia. 9.2. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a kupujúci sa s nimi riadne oboznámil. 9.3. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v podobe e-mailu na boxito@boxito.sk, kde uvedie číslo objednávky, o aký Tovar ide a svoje číslo účtu, na ktoré mu budú prevedené peňažné prostriedky. 9.4. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu (ak boli súčasťou), záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale. Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Tovar, ktorý chcete vrátiť zašlite na adresu: Lenka Madlenová, Horné Breziny 19, 962 61 Dobrá Niva. 9.5. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší

bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy, s uvedením čísla účtu, na ktorý je možné peniaze vrátiť. 9.6. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 9.1. týchto VOP a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru. 9.7. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. 9.8. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 9.3. alebo 9.4. týchto VOP, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 9.5. týchto VOP kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu. 9.9. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru, tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho alebo predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. 9.10. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v dohodnutej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovej predajni. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 10 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dodávateľ sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje tretej strane pre akékoľvek účely, pokiaľ k tomu zákazník nedá súhlas. Používaním tohoto internetového obchodu zákazník súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Dodávateľ si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia Servera neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

11. ĎALŠIE USTANOVENIA

Ďalšie vzťahy medzi zákazníkom a dodávateľom neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

    0
    Košík
    Váš košík je prázdnyVrátiť sa do obchodu